Program Çıktıları

Tablo 1.1. Türkçe Öğretmenliği Program Çıktıları
PÇ1 Alandaki çağdaş bilgilerin edinilmesine zemin hazırlama, bilimsel araştırmalarda ve mesleki faaliyetlerde çağdaş yöntem ve teknolojilerden yararlanabilme konusunda bilgi sahibidir.
PÇ2 Eğitim öğretimde dil ve edebiyat ürünlerinin nasıl kullanılacağını bilir ve bunlarla ilgili uygulamalar yapar.
PÇ3 Lisans öğrenimi sürecince edindiği bilgi ve becerilerle belirli bir dersin planını oluşturur, uygular ve değerlendirir.
PÇ4 Türk dili ve edebiyatı alanındaki eserleri tanır, bu eserleri yaptığı çalışmalarda kaynak metin olarak kullanır.
PÇ5 Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
PÇ6 Türkçenin köken ve yapı bakımından özelliklerini bilir, bunlara sözlü ve yazılı iletişim ortamlarında dikkat eder.
PÇ7 Türkçe eğitimi alanıyla ilgili kavramları tanır ve kavramlar arası ilişki kurar.
 
PÇ8 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirme konusunda bilgi sahibidir.
PÇ9 Dil ve edebiyat alanında oluşturulan eserlerdeki millî ve evrensel değerleri tanır, bu eserler arasında karşılaştırmalar yapar.
PÇ10 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanma becerisine sahiptir.
PÇ11 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ12 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri sunar.
PÇ13 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayıp değerlendirir.
PÇ14 Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal üretir.
PÇ15 Kendisini bir birey olarak tanır, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
PÇ16 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
PÇ17 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.
PÇ18 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PÇ19 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirir.
PÇ20 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
PÇ21 Bilgiye ulaşma yollarından etkin bir şekilde yararlanır.
PÇ22 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili biçimde kullanabilir.
PÇ23 Türkçenin yapısı ve işleyişi hakkında edindiği bilgilerden hareketle çeşitli fikirler üretebilir.
PÇ24 Duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade edebilir.
PÇ25 Türkçenin zengin söz varlığını tanır, bu ürünleri farklı iletişim ortamlarında etkili biçimde kullanır.
PÇ26 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
PÇ27 Bir konuya ilişkin bakış açısını ve bir soruna yönelik çözüm önerilerini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek konunun paydaşlarıyla tartışır.
PÇ28 Türkçeyi sözlü ve yazılı iletişim ortamlarında doğru ve etkin bir şekilde kullanır.
PÇ29 Dinleme, konuşma, okuma ve yazma öğrenme alanlarının bütünlüğü ilkesini kavrar.
PÇ30 Anlama, sınıflandırma, ilişki kurma, sorgulama, tahmin etme, analiz, sentez, eleştirme ve yaratıcı düşünme becerisini kullanır.
PÇ31 Türkçe eğitimi alanında edindiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri farklı disiplinlerle ilişkilendirir.
PÇ32 Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel gelişmeleri izler ve bunları mesleki çalışmalarında kullanır.
PÇ33 Özel öğretim yöntem ve tekniklerini sınıf içi uygulamalarda etkili biçimde kullanır ve değerlendirir.
PÇ34 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanarak ürettiği materyallerden öğrenme öğretme ortamlarında yararlanır ve bu ürünlerin etkililiğini değerlendirir.
 
Tablo1.2. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Program Çıktıları ile TYYÇ ilişkisini Gösteren Matris
  BİLGİ BECERİLER YETKİNLİKLER
  Kuramsal Olgusal Bilişsel Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
PÇ1     x x                                                            
PÇ2     x x                                                            
PÇ3                   x x                                              
PÇ4             x                                                      
PÇ5             x                                                      
PÇ6                                             x                   x  
PÇ7 x                                                                  
PÇ8   x x                                                              
PÇ9           x                                                        
PÇ10             x                                                      
PÇ11               x                                                    
PÇ12                 x                                                  
PÇ13                   x   x                                            
PÇ14                     x                                              
PÇ15                           x                                        
PÇ16                         x                                          
PÇ17                             x                                      
PÇ18                               x                                    
PÇ19                                 x                                  
PÇ20                                   x                                
PÇ21                                     x                              
PÇ22             x                                                      
PÇ23                                   x                                
PÇ24                                               x                    
PÇ25                     x                                              
PÇ26                                           x                        
PÇ27                                               x                    
PÇ28                                                                   x
PÇ29 x                                                                  
PÇ30                 x                                                  
PÇ31                                                                   x
PÇ32                                 x   x x x                          
PÇ33       x           x   x                                            
PÇ34                     x                                              
PÇ35                                                                    
 
Sıra Hedefler
H1 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip,
H2 Yeterli düzeyde alan bilgisini, alan eğitimi bilgi ve becerileriyle yoğurarak kullanabilen,
H3 Çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerini bilen,
H4 Bilişim teknolojilerini, eğitim öğretim sürecindeki uygulamalarda kullanabilen,
H5 Öğretmen olarak atandıkları okullarda karşılaştıkları sorunlara akademik çözümler üretebilen,
H6 Ataürk ilke ve inkılaplarına bağlı; demokrasiye inanan; millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan,
H7 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenebilen,
H8 Topluma, çevreye ve doğaya duyarlı; sorumluluklarının farkında olan,
H9 Kişisel, toplumsal ve mesleki yönlerden sürekli gelişen,

Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.
Bu hedefler ulaşabilmenin ön koşulu, yüksek bir dil bilinci kazanmaktır. Bu doğrultuda Türçeyi sözlü ve yazılı iletişim ortamlarında özenle kullanabilen, bu duyarlılığı yaşam biçimi  hâline getiren bireylerin varlığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçeği idrak eden bireyler ses bayrağı olarak gördükleri Türkçeye her zaman bilinçli ve duyarlı yaklaşacaktır.
Bu bilgiler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programının web sayfasında yer almaktadır.


 
Tablo 1.4. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Hedeflerinin ve TYYÇ ile İlişkisini Gösteren Matris
  BİLGİ BECERİLER YETKİNLİKLER
  Kuramsal Olgusal Bilişsel Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
H1                                                                    
H2 x   x                       x                                      
H3       x                                                            
H4                   x x               x                              
H5                                             x                      
H6                                                         x x     x  
H7               x x                             x           x        
H8                                         x           x         x   x
H9                                   x                               xTürkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri 
Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri, ilköğretimde önemli bir yere sahip Türkçe derslerindeki  verimliliğin artırılması, ana dili öğretmenlerinin sahip olması gereken temel niteliklerin belirlenmesi öğretmenlerin kendi çalışmalarını değerlendirebilmeleri, bu değerlendirmeler ışığında Türkçe derslerine yön verebilmeleri amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu’nun 06.05.2008 tarih ve 00360 sayılı yazısı ile yürürlüğe girmiştir. Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri’nde ilgili alan öğretmenlerinin barındırması gereken bilgi, beceri ve tutumlar yer almaktadır. Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri 5 yeterlik alanı, 25 alt yeterlik ve 165 performans göstergesinden oluşmaktadır (MEB,2008).
Yeterlik ve alt yeterlik alanları şu şekildedir:
 1. Türkçe Öğretim Sürecini Planlama ve Düzenleme
  1. Türkçe öğretimine uygun planlar yapabilme
  2. Türkçe öğretimine uygun öğrenme ortamları düzenleyebilme
  3. Türkçe öğretim sürecine uygun materyaller ve kaynaklar kullanabilme
  4. Türkçe öğretiminde teknolojik kaynakları kullanabilme
 2. Dil Becerilerini Geliştirme
  1. Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlayabilme
  2. Öğrencilerin dinleme/izleme becerilerini geliştirebilme
  3. Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirebilme
  4. Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirebilme
  5. Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirebilme
  6. Anlama ve anlatım güçlüğü çeken öğrencilere yönelik uygulamalar yapabilme
  7. Türkçe öğretiminde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme
  8. Türkçenin doğru ve etkili kullanımı ve iletişim açısından model olabilme
  9. Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini öğretim sürecindeki uygulamalara yansıtabilme
 3. Dil Gelişimini İzleme ve Değerlendirme
  1. Türkçe öğretimine ilişkin yapacağı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleyebilme
  2. Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanabilme
  3. Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik yapılan ölçme sonuçlarını yorumlama ve geri bildirim yapabilme
  4. Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçlarını uygulamaya yansıtabilme
 4. Okul-Aile ve Toplumla İş Birliği Yapma
  1. Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle iş birliği yapabilme
  2. Öğrencilerin ulusal bayram ve törenlerin anlam ve önemini farkına varmalarını ve törenlere aktif katılımlarını sağlayabilme
  3. Ulusal bayram ve törenlerin yönetim ve organizasyonunu yapabilme
  4. Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla iş birliği yapabilme
  5. Toplumsal liderlik yapabilme
 5. Türkçe Alanında Mesleki Gelişimini Sağlama
  1. Mesleki yeterliklerini belirleyebilme
  2. Türkçe öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme
  3. Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilm
Türkçe Öğretmenliği Programı’nın amaçlarıyla Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri arasındaki
ilişkiyi gösteren dağılım (matris) aşağıda verilmektedir:
Tablo 1.5. Türkçe Öğretmenliği Programı’nın amaçlarıyla Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri arasındaki ilişkiyi gösteren dağılım (matris)
  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
1.1   X X            
1.2   X X            
1.3   X X            
1.4     X X          
2.1 X                
2.2 X                
2.3 X                
2.4 X                
2.5 X                
2.6   X X            
2.7   X              
2.8 X             X X
2.9           X      
3.1   X              
3.2   X X            
3.3   X X            
3.4   X X   X   X    
4.1               X  
4.2         X X   X X
4.3             X X X
4.4               X  
4.5         X X   X  
5.1   X X       X    
5.2   X X            
5.3             X    

Türkçe Öğretmenliği Programı’nın hedefleriyle Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri arasındaki  ilişkiye bakıldığında programın hedefleriyle özel alan yeterliklerinin büyük oranda uygunluk gösterdiği görülmektedir. Her hedef en az bir özel alan yeterliliğyle örtüşmektedir. En az örtüşme dört nolu hedefte olduğu görülmektedir. Ortalama beş farklı özel alan yeterliliğyle her bir hedefin uygunluk gösterdiği görülmüştür.