Çok Uyaranlı Türkçe Sınıfı

ÇOK UYARANLI TÜRKÇE SINIFI

Sınıfın Tanımı ve Gerekliliği

Bilgi çağında eğitim, öğretmen merkezli olmaktan çıkıp öğrenci merkezli hâle bürünmüş; yaşanan gelişmeler öğretmenin rollerini değiştirmiş ve onlara farklı sorumluluklar yüklemiştir. Bu gelişmeler öğretmenin öğrenciyi merkeze alarak öğretim ortamını etkili bir şekilde hazırlayacak ve eğitim öğretim faaliyetlerini düzenleyecek kapasiteye ulaşmasını gerekli hâle getirmiştir. Dolayısıyla öğretmen adaylarının eğitiminde niteliğin arttırılması, eğitim fakülteleri için farklı sorumluluklar üstlenmeyi zorunlu kılmıştır.

Yapılandırmacı yaklaşıma göre Türkçe öğretimi dersini tasarlayacak öğretmenlere, bu yaklaşımın ruhuna uygun etkinlikleri planlamak ve yürütebilmek için uygun mekânlar gerekmektedir. Yeni müfredatta önerilen öğretim yöntem ve teknikleri için eğitimin altyapısı yalnız ilkokullarda değil öğretmen yetiştiren üniversitelerimizde bile son derece yetersizdir. Bu sıkıntı en kısa zamanda giderilip tüm okullarda Türkçe derslikleri (akıllı sınıf) kurulmalı, eğitim ortamları âdeta bir Türkçe öğretimi laboratuvarına dönüştürülmelidir. Laboratuvarlar gibi teknoloji destekli sistemler sayesinde öğrenmek ve öğretmek çok daha kolay, kalıcı ve zevkli hâle gelecektir.

 Sınıfın Amaçları

Değişen ve gelişen dünyada ve Türkiye’de modern anlamda alanına hâkim olabilen, düşünen, sorgulayan, öğrenen, öğrendiklerini yeni durumlara aktarabilen uzman eğitimcilerin yetiştirilmesine katkı sağlamak.

Türkçe öğretmen adaylarına; bilim ve araştırmanın önemine inanan, çağdaş eğitim anlayışına uygun yeni paradigmaları bilen, öğrencilerine bilgiye erişim yollarını ve öğrenmeyi öğretecek demokratik, bireysel farklılıkları gözeten eğitimciler olmaları yolunda farkındalık yaratmak.

Türkçe öğretmen adaylarının bilimsel ilkeler çerçevesinde Türkçe dersine yönelik olarak hazırlanan dersliklerde (akıllı sınıf) rahatlıkla ve etkili biçimde modern öğretim yöntemlerini kullanabilmelerini sağlamak.

 Sınıfın Çıktıları

Bu sınıf ile hem eğitim fakültesine bir uygulama sınıfı daha kazandırılmış olmakta hem de kapsamlı olanaklarıyla beraber Türkçe öğretmeni adayları için zengin içerikli bir dil dersliği akademik dünyaya sunulmaktadır. Türkçe sınıfında fakültemizde yetişmekte olan Türkçe öğretmeni adaylarının pek çok alanda uygulama yapabileceği görsel, işitsel ve üç boyutlu materyallerin bulunduğu bir ortam oluşturulmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla böyle bir ortamda kendini geliştirme olanağı bulan Türkçe öğretmeni adayları öğretmen oldukları zaman hem öğrencilerinin hem de içinde bulunduğu okul-aile ortamının ve toplumun karşısına iletişim becerileri yüksek; temel dil becerileri olgunlaşmış, düşünme becerileri açısından yeterli ve teknolojik gelişmeleri takip ederek teknolojiyi derslerinde etkili biçimde kullanabilen bir öğretmen olarak çıkacaklardır.